Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /wp-includes/blocks.php on line 20
Regulamin stołówki – Stołówka szkolna
SP nr 7 w Świdniku

Regulamin stołówki

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników w kuchni szkolnej.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są:
   • Uczniowie wnoszący opłaty indywidualne we wskazanym terminie
   • Uczniowie których dożywianie dofinansowuje MOPS oraz inni sponsorzy
   • Nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły
 1. Koszt jednego pełnego obiadu (zupa, drugie danie, kompot) w abonamencie dla dzieci wynosi 9,00 zł brutto, dla pracownika szkoły 12,00 zł brutto
 2. Opłata za obiady abonamentowe wnoszona jest w terminie do 5 dnia bieżącego miesiąca.
 3. Dopuszcza się możliwość wykupu obiadów abonamentowych w poszczególne dni tygodnia minimum 12 obiadów w miesiącu (w czasie ferii i świąt jest to min 3 obiady w tygodniu).
 1. W przypadku nieobecności dziecka od 3 dni, obiady należy odwołać do godz. 8.00 danego dnia pod numerem tel. 882 111 646. Należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, datę nieobecności.Tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia nieobecności w terminie dziecko, ma prawo do odpisu finansowego w następnym miesiącu.  Obiady abonamentowe które nie zostały odwołane należy odebrać w stołówce w godz. 11.00 – 14.30.
 2. Nieobecności dziecka do 2 dni nie są odpisywane, obiady takie należy odebrać w godzinach pracy stołówki szkolnej.
 3. W przypadku planowanej nieobecności całej klasy /wycieczki, kino, itp./ w szkole, należy zgłosić ten fakt minimum 3 dni wcześniej. Zgłoszenia dokonują rodzice.
 1. Posiłki wydawane będą w godzinach 11.00 -14.30
 2. Na tablicy ogłoszeń, na drzwiach stołówki oraz na stronie internetowej (7smakow.pl) wywieszony jest tygodniowy jadłospis.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz kalkulacją kosztów.
 1. Uczniowie korzystający ze stołówki przychodzą na obiady bez tornistra, kurtek.
 2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania przy stole.
 3. Po spożyciu obiadu naczynia oraz sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 4. Nad bezpieczeństwem uczniów którzy korzystają z obiadów na jadalni czuwają nauczyciele oraz pracownicy kuchni.
 5. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z obiadów.

Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r.